Zamknij

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poniżej przedstawiamy Państwu politykę prywatności, w której znajdują się informację dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach, tj. plikach cookie. Akceptacja polityki bądź zamknięcie oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na postanowienia zawarte w polityce prywatności.


KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZEWÓZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach:

Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZASADA TRANS - SPEDITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Brzesku, ul. Szczepanowska 3, 32-800 Brzesko, KRS 0000880657, NIP 8691018773 (dalej jako Administrator lub Spółka).

Dane osobowe

Niniejszy obowiązek informacyjny kierujemy do naszych kontrahentów, potencjalnych kontrahentów, a także ich pracowników i współpracowników, w tym w szczególności kierowców, których dane otrzymaliśmy w związku z nawiązywaniem współpracy, w tym w celu zawarcia i wykonania zawartych przez nas umów/zleceń.

Dane dotyczące naszych kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów to dane przekazane Spółce w związku z działaniami podjętymi w celu nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy/realizacji zlecenia, tj. w szczególności: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, numery posiadane we właściwych rejestrach NIP lub REGON, adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer rejestracyjny pojazdu.

W przypadku danych współpracowników i pracowników kontrahentów i potencjalnych kontrahentów to mogą to być w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko służbowe adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu, a w uzasadnionych przypadkach także numer PESEL i numer dowodu tożsamości.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie danych określonych powyżej jest niezbędne dla celów zawarcia umowy/zlecenia oraz jej wykonania, bez nich nie byłoby możliwe zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy/zlecenia.

W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie nam danych osobowych mogło być obowiązkiem wynikającym z łączącej Państwa lub Państwa pracodawcę relacji biznesowej lub innej pomiędzy Państwem lub Państwa pracodawcą, a kontrahentem Spółki. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z zawarciem lub wykonaniem zawartych przez Spółkę umów/zleceń (np. obowiązek weryfikacji kierowcy - niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości przekazania towaru przewoźnikowi).

Cel oraz podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

1)     podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy/zlecenia, takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków współpracy, odpowiedzi na pytania, realizacji zleceń  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2)     zawarcia i wykonania umowy/zlecenia  na podstawie przepisu art. 38 ust 1 i 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub przepisu art. 6 i 7 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (w sytuacji, gdy są Państwo stroną umowy/zlecenia - podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy/zlecenia - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w sytuacji zaś gdy nie są Państwo jej stroną podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3)     wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4)     ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

5)     bezpieczeństwa, w tym weryfikacji Państwa tożsamości jako współpracowników i pracowników kontrahentów Administratora, np. kierowców - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

6)     w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego przez Administratora - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

7)      wewnętrzne cele administracyjne Administratora, w tym w szczególności w celu tworzenia statystyk, raportowania, planowania rozwoju usług, archiwizowania - przez czas niezbędny do realizacji tych celów - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Okres przechowywania danych

Umowy i inne dokumenty będące podstawą współpracy lub świadczące o jej przebiegu przetwarzane będą przez czas trwania współpracy a po jej zakończeniu przez czas możliwego dochodzenia roszczeń.

Dokumenty rozliczeniowe związane z transakcją będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Inne dokumenty księgowe regulowane przez przepisy ustawy Ordynacja podatkowa lub ustawy o rachunkowości - przez okresy tam wskazane.

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, mogą być przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora, kontrahenci Administratora (jeżeli będzie to niezbędne do realizacji umowy), podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę, świadczące usługi kurierskie, pocztowe, audytorskie, kontrolne, prawne, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty upoważnione przez Administratora.

Przysługujące Państwu prawa

W związku z przepisami RODO przysługują Państwu następujące prawa:

1)     prawo dostępu do swoich danych;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)     prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych pod warunkiem zaistnienia przesłanek określonych w RODO,

4)     prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

5)     prawo do przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających.


Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!